Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Công trình

Who, what, why, our ethos, aim and FAQs
Post Reply
mytamhuyet
Posts: 1
Joined: Tue Mar 12, 2019 2:15 pm
x 1

Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Công trình

Post by mytamhuyet » Tue Mar 12, 2019 2:30 pm

Luận Văn Việt chia sẻ với bạn những khó khăn chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn ko với thời gian khiến cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt nhé.

Image

---->>> Bài khác : thuê làm đồ án tốt nghiệp

Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn dựa trên cơ sở lý thuyết về đầu tư xây dựng, quản lý dự án, hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình và thực tiễn về phương pháp quản lý dự án đầu tư của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.
Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu gồm: Thống kê, phân tích và phương pháp chuyên gia.
Mục tiêu của luận văn
- Phân tích tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.
- Đánh giá thực trạng tình hình quản lý đầu tư xây dựng các công trình của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.
Khái niệm dự án
Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định (khoản 7 Điều 4 – Luật Đấu thầu). Dự án là một quá trình mang đặc thù riêng bao gồm một loạt các hoạt động được phối hợp và kiểm soát, có định ngày khởi đầu và kết thúc, được thực hiện với những hạn chế về thời gian, chi phí và nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Dự án là đối tượng của quản lý, có mục tiêu rõ ràng, yêu cầu phải được hoàn thành trong một khoảng thời gian quy định, có dự toán tài chính từ trước và nói chung không được vượt qua dự toán đó.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt nhé.

Image

---->>> Bài khác : Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp

* Đặc điểm chủ yếu của dự án:
- Mục tiêu của dự án bao gồm hai loại:
+ Mục tiêu mang tính thành quả là yêu cầu mang tính chức năng của dự án như công suất, chỉ tiêu kỹ thuật.
+ Mục tiêu mang tính ràng buộc như thời hạn hoàn thành, chi phí, chất lượng.
- Mang những yếu tố không chắc chắn và rủi ro.
- Chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định.
- Yêu cầu có sự kết hợp nhiều nguồn lực đa dạng.
* Những đặc điểm khác của dự án:
- Một dự án cá biệt có thể là một phần của một dự án lớn.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, các mục tiêu và đặc điểm kết quả một số dự án sẽ được xác định lại.
- Kết quả của dự án có thể là một sản phẩm hoặc một số đơn vị của sản phẩm.
- Bộ máy tổ chức chỉ là tạm thời và được thành lập trong thời gian thực hiện dự án.
- Sự tương tác giữa các hoạt động dự án có thể phức tạp
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn
1 x
Post Reply